{"type":"img","src":"https://cdn.quv.kr/e89ib8ppt%2Fup%2F62bd1481d0d2f_1920.png","height":50}
 • HOME
 • PCK
 • ABOUT DOWN
 • PCK DOWN
 • PROCESS
 • CONTACT
 • {"google":["Raleway","Roboto"],"custom":["Noto Sans KR"]}

  다운의 종류와 개요

   

  DUCK DOWN

  전 세계 다운량의 70%를 차지하는 중국에서 

  사육한 오리의 DOWN

   

  GOOSE DOWN

  전 세계 다운량의 70%를 차지하는 중국에서 

  사육한 거위의 DOWN

  EUROPEAN DOWN

  유럽의 다운 벨트라고 불리우는 지역에서 

  사육한 거위의 DOWN

  PCK PRODUCTS

  PCK에서 제공하고 있는 제품군

  {"google":["Raleway","Lato"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Barun Gothic"]}{"google":["Raleway","Roboto","Lato"],"custom":["Noto Sans KR","Nanum Gothic"]}
  {"google":[],"custom":["Noto Sans KR"]}